Struktureret ledelse af undervisningen

For at opnå de bedste faglige resultater, er undervisningen på Ternen lærerstyret, så der skabes et undervisningsmiljø, der er præget af ro, struktur og orden. Denne tilgang skal understøtte, at eleverne bruger mest mulig tid på læring. Det er vigtigt, at eleven vedvarende får læringen sat i relation til tidligere og snarlig indlæring, så læringen ikke opfattes usammenhængende, men at der er klare sammenhænge, som konsoliderer det faglige stof i et læringsflow.

Ud over lærerstyring af undervisningen, fokuserer vi på relationen imellem lærer og elev, da denne relation har stor betydning for den enkelte elevs udbytte af undervisningen.

Lærerens engagement i den enkelte elev skaber forudsætning for at finde elevens styrker og udfordringer samt løfter eleven, så denne oplever en positiv tilgang. Alt dette øger elevens muligheder for at lære. Samtidig er lærerens accept af eleven med til at øge elevens positive relationer til andre elever.

Et af de vigtigste elementer for at skabe størst mulig læring er, at eleven forstår, hvad der forventes. Dette gøres ved at arbejde med klare og entydige målbeskrivelser således, at målet er klart, kriterierne for målopfyldelsen præcise og sidst men ikke mindst, at kriterierne for målopfyldelsen er målbare og relevante i forhold til målet. På denne måde sikrer vi, at eleven kan engagere sig i læringsprocessen og følge med i egen fremgang – alt dette for at hjælpe eleven til at skabe en ny fortælling om det at gå i skole.